tisdag 13 mars 2012

Surrogatmoderskap .... ärende i socialutskottet ... rapport från olika media under dagen

Idag tisdag började mitt jobb med att jag fanns med i Ekot efter kl 06.00
Inslaget finns i bif fil från Sveriges Radio.

Senare under dagen fanns också ett inslag i Studio Ett där frågan debatterades.

Vi kristdemokrater tillsammans med vänsterpartiet reserverade oss när socialutskottet idag justerade betänkandet som bl a innehåller förslag om utredning gällande surrogatmoderskap.

TT skrev följande efter socialutskottets möte;

Socialutskottet beslutade på tisdagen med bred majoritet att ge regeringen i uppdrag att göra en förutsättningslös utredning av surrogatmödraskap. Bara Kristdemokraterna och Vänsterpartiet gick emot.

Partierna som står bakom beslutet poängterar att det handlar om en förutsättningslös utredning och inget ställningstagande för surrogatmödraskap.

– Det är inte förutbestämt var man ska landa utan handlar om en rad frågor som ska utredas. Jag har själv inte tagit ställning, säger Barbro Westerholm (FP) och tar upp att det finns flera frågor att utreda, som det juridiska regelverket för barn som redan finns i landet och som fötts av surrogatmödrar.

– Ett ja till att tillåta surrogatmödrar är en helt annan fråga. Den kan bli aktuell först i ett senare skede, säger Lena Hallengren (S).

Utskottets ordförande Kenneth Johansson (C) undrar varför KD är så negativa till kunskap.

– Det är förvånande att KD inte vill öka kunskaperna, säger han.

Utskottet beslutade också som väntat att mot KD:s vilja säga ja till assisterad befruktning även för ensamstående kvinnor

Johansson tror inte att dessa konflikter inom alliansen ska påverka arbetet i regeringen.

– Detta är frågor som vi sedan länge vet att vi inte är överens om. Nu löser vi det i riksdagen, säger han.

KD:s utskottsledamot Anders Andersson säger att partiet är emot utredningen eftersom man inte vill se en lagstiftning som kan innebära exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor. KD:s nej får stöd av Vänsterpartiet.

– Frågan om barnlöshet ska inte lösas genom att kvinnors kroppar används för att bära och föda barn åt andra människor. Kvinnors kroppar är ingen handelsvara, säger Eva Olofsson (V).

Även om det slås fast att det ska ske på icke-kommersiell grund finns risker för en svarthandel, menar hon.

Enligt Olofsson blir det en signal som ökar acceptansen och därmed också handeln med surrogatmödrar i till exempel Indien.

– Det är möjligt att vi mer behöver reglera att det inte är tillåtet i Sverige att köpa ett barn som blivit till på det här sättet i Indien. Men det är ju inte så förslaget ser ut, säger hon.

TT den 13 mars 2012, 11.36

Socialminister Göran Hägglund tänker ta strid mot en utredning om att tillåta surrogatmödrar i Sverige. Han tänker inte själv ansvara för en sådan utredning eller lägga fram en sådan proposition, säger han till TT.

Om riksdagen fattar ett beslut om en utredning får något annat departement ta ansvaret för det, exempelvis justitiedepartementet.
Vi tänker inte medverka till att det läggs en proposition i den här frågan. Vi är bestämda motståndare och tänker ta fighten, säger han.
Att tillsätta en utredning har bara ett bestämt syfte - att öppna upp för surrogatmödraskap, anser han.

Vi anser det finns uppenbara risker för att socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor blir offer i en handel, säger han.
Dessutom finns det, enligt Hägglund, risk för att de tänkta föräldrarna eller surrogatmodern ändrar sig under processen vilket kan leda till svåra konflikter, där barnet råkar illa ut.

Hägglund tycker att det är intressant att just KD och V är emot.
Utifrån helt olika utgångspunkter har vi hamnat på samma slutsats, säger han.
Han tror att det bottnar i att båda tar ställning för utsatta kvinnor och han tycker att övriga partier tar lite för lätt på frågan.
Det är beklagligt, säger han.


-- -- --


Vårt gemensamma yrkande i socialutskottet samt mitt särskilda yttrande som redovisar några av motiven för mig som kristdemokrat finns nedan.

Reservation ang surrogatmoderskap, punkt 2 (2011/12:SoU26)

Av Anders Andersson (KD) och Eva Olofsson (V)


Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed avslår riksdagen motionerna ………….

Ställningstagande


Vi ser inga skäl till att regeringen tillsätter en utredning om surrogatmoderskap. Vi anser tvärtom att det finns mycket goda skäl att avslå motionerna eftersom motionärernas slutmål är mycket tveksamt ur en rad etiska aspekter. Det finns tydlig risk att surrogatmodern görs till medel för andra människors behov. Risken för exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor är uppenbar.

Surrogatmoderskap bör därför inte vara tillåtet och motionerna XYZ bör i enlighet med detta avslås av riksdagen.Särskilt yttrande (Anders Andersson, KD)

Jag vill utöver vad som anförts i reservation 2 anföra följande.

Som företrädare för Kristdemokraterna ser jag risker för att barnet dras in i konflikter mellan de tänkta föräldrarna och surrogatmodern. Vad händer om surrogatmodern eller de tänkta föräldrarna ångrar sig? Varje graviditet medför också medicinska risker. Om en skada uppkommer i en situation med en surrogatmamma riskerar det att leda till konflikter som inte ter sig lättlösta.

I proposition (2001/02:89) om ofrivillig barnlöshet - som ligger till grund för gällande bestämmelser - argumenterade den dåvarande regeringen väl kring varför surrogatmoderskap inte borde tillåtas:

”Surrogatmoderskap kan medföra svåra problem. En kvinna som före graviditeten samtyckt till att ”låna ut” sin livmoder kan senare ändra uppfattning vilket kan medföra svåra konflikter mellan inblandade parter. I dessa konflikter blir barnet oundvikligen indraget.

Regeringen anser att surrogatmoderskap inte är etiskt försvarbart och att det därför inte ska tillåtas. Det kan inte anses förenligt med människovärdesprincipen att använda en annan kvinna som medel för att lösa det barnlösa parets problem. Inte heller ur barnets perspektiv är surrogatmoderskap önskvärt.”

Vi delar fortfarande den syn som regeringen i propositionen redogör för.

Utgångspunkten för vårt resonemang bygger på hänsyn till människans värdighet och integritet. Människan är i enlighet med personalismen ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller använda henne som ett medel. Denna människosyn brukar beskrivas som att människan är en person, vilket innebär att varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet.

Med hänsyn tagen till barnperspektivet samt på grund av de övriga risker för exploatering som surrogatmoderskap för med sig bör surrogatmoderskap inte vara tillåtet. Motionerna XYZ bör i enlighet med detta avslås av riksdagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar