fredag 19 november 2010

Barnkonventionen ..... nu ett steg framåt

Pressmeddelande
2010-11-18

Barnkonventionen kan bli svensk lag

- Vi kristdemokrater vill stärka barns rättigheter genom att göra Barnkonventionen till lag, säger Anders Andersson, kristdemokratisk ledamot i Socialutskottet. Barnkonventionen är, liksom alla konventioner om mänskliga rättigheter, en mycket viktig konvention för att värna dem som har en svag röst i samhället. Därför är skrivningarna i utskottets betänkande idag ett framsteg. Barnkonventionen som lag bör utredas och för och nackdelar med en inkorporering analyseras.

- I socialutskottets betänkande om Strategin för att stärka barns rättigheter i Sverige avslår man visserligen i detta skede en rad motioner med inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt, men de skrivningar vi nu lyckats få med innebär att man stänger inte dörren, säger Roland Utbult, ersättare i Socialutskottet.

Sverige var ett av de första länder som anslöt sig till konventionen och riksdagen antog Barnkonventionen för tjugo år sedan. Sverige ska 2012 presentera sin periodiska rapport om hur vi genomför Barnkonventionen och redan 2011 kommer FN:s Barnrättskommitté att göra sin första granskning av hur vi lever upp till konventionens tilläggsprotokoll om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.

Nu pågår därför en angelägen kartläggning av hur svensk lag förhåller sig till Barnkonventionen. Kartläggningen ska genomlysa den svenska lagstiftningen och praxis för att se om dessa står i överensstämmelse med barns rättigheter enligt Barnkonventionen.

Snart väntar också en diskussion om det förslag som Delegationen för mänskliga rättigheter fört fram, att lämpligheten av en inkorporering av fler konventioner om mänskliga rättigheter, bland annat barnkonventionen, ska utredas.

- Vi ser fram mot en fördjupad diskussion om hur barns rättigheter kan stärkas ytterligare och är övertygade om att det är nödvändigt att göra barnkonventionen till svensk lag. Det innebär ett tydliggörande och ger ökad kunskap i hela samhället. Jag har mött så många barnläkare och andra personalgrupper som jobbar med barn och alla har samma besked. Därför tvekar jag tvekar inte i min ambition att göra Barnkonventionen till lag, säger Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar