måndag 31 maj 2010

SVT Storforum - ikväll kl 19.30

Om en kort stund medverkar jag i SVT Storforum på temat "Dags för pensionärerna"
Förhandsinfo om tv-programmet finns på webb.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=84824

söndag 30 maj 2010

P4 Granska om vårdköer och vårdgarantin

Idag söndag hade jag möjligheten att medverka i Radions P4 Granska som tog upp ett angeläget ämne - vårdköer och vårdgarantin.
Vill Du lyssna så finns programmet på

http://sverigesradio.se/sida/spelaren.aspx

lördag 29 maj 2010

Tillgänglighetsmarschen i Kalmar

Bilder från tillgänglighetsmarschen i Kalmar idag

Idag lördag hade jag förtroendet att medverka när handikapprörelsen i länet genomförde en marsch för tillgänglighet. Detta var en av de 31 marscher som genomfördes över hela landet denna lördag.
Jag var ensam talare i Kalmar och valde att markera dels handikapprörelsens stora betydelse för att driva fram förbättringar och dels peka på vad som görs av politiskt ansvariga. Dessutom levererade jag mina besked om vad jag vill se i nästa steg för att få ett samhälle med tillgänglighet.
Demonstrationen utgick från Larmtorget och återkom till samma plats där också talet hölls. Vissa tider var det solsken och andra var det regn.

Nedan kan ni se utdrag från mitt tal.


Vi har gjort framsteg under de tio åren sedan besluten togs år 2000 om en nationell handlingsplan. Framförallt under senare år har arbetet intensifierats.
Men, verkligheten för allt för många är ändå att man saknar tillgänglighet och delaktighet.
Fortfarande finns en rad brister i tillgänglighet som innebär att den som har funktionshinder stängs ute. Och det är många som berörs. Var femte medborgare lever med någon form av funktionsnedsättning.

Kravet från handikapprörelsen har varit att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Frågan har utretts under lång tid. Och nu finns ett utredningsförslag i regeringskansliet.

Jag har två besked till er mötesdeltagare – detta utredningsförslag ska enligt löften från regeringsföreträdare sändas ut på remiss. Det är första segern för oss alla som har önskat se en förändring.

Så till mitt andra besked – Jag kommer som riksdagsledamot att ta del av och studera de remissvar som kommer in på utredningen och jag ska självklart väga samman dessa med de ekonomiska konsekvenser som en analys kommer att ge, men i grunden finns en vilja från mig att vi ska nu ta steget och i lag markera att bristande tillgänglighet är diskriminering.
Samtidigt som jag säger detta och tror det är nödvändigt så vill jag arbeta för att denna lag om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet aldrig eller mycket sällan ska behöva användas. Lagen hoppas jag ska vara förebyggande. Lagen ska vara en blåslampa för att skapa ett samhälle där alla är delaktiga och får chans att leva sitt liv utifrån sina förutsättningar. Ett tillgängligt samhälle är bra för alla. Dörrar som öppnar sig automatiskt är bra för den rullstolsburne men också för de med barnvagn och för den som bär på matkassar.

Beslutet år 2000 om en nationell handlingsplan var säkert gjort med goda avsikter men saknade en del av den handlingskraft som hade krävts och det är därför som vi nu efter tio år inte uppnått det som utlovades.
Därför välkomnar jag den 5-åriga strategi som nu regeringen tagit fram och redovisar för riksdagen. En viktig poäng med regeringens arbete är att man sätter tryck på en rad myndigheter att bryta ner inriktningsmålen till delmål och ge förslag på uppföljningsstruktur. Dessutom lägger man på regeringen ett eget ansvar att varje år i budgeten redovisa resultaten.
Enkelt avhjälpta hinder var en arbetsmetod som tillkom år 2008 i en överenskommelse mellan socialdepartementet och en rad andra departement samt Sveriges Kommuner och Landsting. Denna strategi runt enkelt avhjälpta hinder har resulterat i uppryckning på många håll. Nästan 70 % av kommunerna uppger nu att de kommer att ha åtgärdat samtliga så kallade enkelt avhjälpta hinder i innemiljöer senast 2012.
Statliga myndigheters tillgänglighetsarbete har också förbättrats. Vägverket och banverket har haft i uppdrag att gemensamt leda en nationell kraftsamling så att kollektivtrafiken blir användbar för funktionshindrade senast 2010. T ex har ytterligare 150 miljoner öronmärktes förra året för att göra 40 järnvägsstationer användbara. Det krävs dock ytterligare ansträngningar för att nå målet om helt tillgängliga transporter.

Jag vill slå fast att grunden för det som nu ska göras för att öka tillgängligheten finns i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige har ratificerat såväl konvention som konventionens protokoll om klagorätt för enskilda personer. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft den 14 januari 2009.

Till sist:
Alla vinner på att samhället görs tillgängligt. Tillgänglighet ska inte betraktas som ett särintresse utan ska ses som ett allmänintresse.

torsdag 27 maj 2010

Specialistutbildningen för sjuksköterskor

Vi i alliansen ger sjuksköterskorna rätt
Publicerad: 2010-05-27, Uppdaterad: 2010-05-27

En sak är säker och det är att vi kristdemokrater liksom övriga partier inom Alliansen är beredda att under nästa mandatperiod lyfta frågan om de ekonomiska villkoren för sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning. Det skriver Anders Andersson, ordförande i Allianspartiernas arbetsgrupp för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Du som vill läsa hela mitt inlägg och kommentar till den debatt som pågår om specialistutbildningen för sjuksköterskor kan göra det på

http://www.newsmill.se/node/22932

onsdag 26 maj 2010

Glädjande riksdagsbeslut idag onsdag 26 maj

För två timmar sedan genomfördes en rad omröstningar i riksdagen. Den som jag gläder mig extra mycket åt är besluten som nu är tagna med anledning av regeringens förslag om "Värdigt liv i äldreomsorgen".

Vi fattar många beslut och alla påverkar på ett eller annat sätt livet för människor runt om i landet. Men de beslut vi nu tagit om värdighet och resepekt och självbestämmande för våra äldre är något stort och avgörande. I detta riksdagsbeslut anges en värdegrund för äldreomsorgen.

För mig är denna onsdag en glädjens dag då jag får vara med om att lägga grunden för en framtida äldrepolitik som bygger på de värderingar och den människosyn som vi kristdemokrater så ofta poängterat. Vår äldreminister Maria Larsson har gjort ett viktigt arbete för att skapa trygghet inom vården. Jag är övertygad om att att tusentals människor delar min glädje.

måndag 24 maj 2010

Värdigt liv i äldreomsorgen

Idag har det varit en lång rad debatter i riksdagen och flera av dom har gällt socialutskottets ärenden. En av dessa debatter gällde regeringens proposition 2009/10:116 som tar upp en rad förslag under rubriken "Värdigt liv i äldreomsorgen".
Det är alltid vanskligt att värdera och rangordna olika regeringsförslag. Men denna proposition är för mig en av mandatperiodens viktigaste. Det handlar om hur vi ser på äldre och hur vi ser på åldrandet. Och om vi vill visa respkt och ge verklig valfrihet till alla generationer.

I den debatten sa jag bl a
Värdighet och respekt samt bemötande är viktiga delar inom all vård och framförallt när det gäller äldreomsorg. Som kristdemokrat gläder jag mig därför åt att många debatter och en lång kamp för en värdighetsgaranti i äldreomsorgen nu äntligen har nått sitt mål. Idag har vi en proposition på riksdagens bord, ett mycket viktigt regeringsförslag som sätter fokus på värdigt liv för alla äldre. Jag ser fram mot riksdagens beslut som innebär att den 1 januari 2011 ändras socialtjänstlagen (SoL) för att därefter markera att nu finns även i lagstiftningen inskriver att det är en rättighet för äldre personer att får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Denna lagstiftning kommer nu äntligen på plats. Egentligen är det anmärkningsvärt att tidigare regeringar, där vi hade hela tolv år i sträck med socialdemokratiska ministrar, som inte vågat eller velat se vikten av att också markera en gemensam värdegrund för vården av våra äldre. Det är ju lika självklart att vi ska ha en värdegrund för äldres vård som det är naturligt att vi har en värdegrund för skolan. Nu föreslår regeringen och vår äldreminister Maria Larsson en nationell värdegrund för äldreomsorgen.

Hela debatten finns under www.riksdagen.se och webb-tv
Vår äldreminister Maria Larsson (KD) höll lysande anförande och i de repliker hon hade med företrädare för vänsteroppositionen avslöjades var skillnanden går mellan Alliansen och vänsterkartellen.

torsdag 20 maj 2010

Alliansgruppmöte i Uppsala

Veckan rullar på i ett hyggligt tempo. Idag har vi haft socialutskott med behandling av bl a propositionen om patientsäkerhet och tillsyn. Ett första viktigt steg för att minska vårdskadorna och utveckla kvaliteten i sjukvården.
Dessutom har jag hunnit med att leda årsmötet med CAN, i vars styrelse jag sedan ett år är ordförande. På CAN-årsmötet medverkade också vår statssekreterare Ragnwi Marcelind som talare och som alltid visade hon ett brinnande engagemang för de frågor hon har ansvar för.
Ikväll har jag besökt Uppsala och träffat ett 50-tal av Allianspartiernas ledamöter i landstinget i Uppsala län. En inspirerande kväll där jag hade uppdraget att berätta om arbetet i regeringen med sjukvårdsfrågorna och ge en glimt från vårt arbete i Alliansens Hälso- och sjukvårdsgrupp som jag haft förmånen att leda. Det har hänt mycket inom sjukvårdsområdet under fyra år och mer vill vi ska hända under de kommande fyra.

tisdag 18 maj 2010

BVC i Virserum

Idag har vi haft landstingsfullmäktige. Jag hade en interpellation till Anders Henriksson (s) om barnavårdscentralen i Virserum. Det har nu gått hela mars månad och hela april månad och vi är ett stycke in i maj månad.
Föräldrar och andra i Virserum undrar nu varför inget händer, trots de löften som uttalades på fullmäktige den 2 mars.


Nedan kan ni se klipp från Radio Kalmars hemsida som rapporterade från debatten.
www.sverigesradio.se/kalmar/

Det är fortfarande oklart om Virserum får någon barnavårdscentral på orten. Den rödgröna landstingsmajoriteten vill invänta en utredning medan oppositionen tycker att beskeden har ändrats, samtidigt ska det finns en namnlista för satsningen.

- Den andra mars svarade Ann Hellenborg att hon var beredd att söka en lösning och leta efter en lokal men nu har något hänt, säger Anders Andersson (KD) till Sveriges Radio Kalmar.

- Det är inte lokalbrist som är bekymret, vi bor ju inte i Stockholm, utan det är någon annanstans som det hamnat grus i maskineriet.

Enligt Kristdemokraterna har 700 namnunderskrifter samlats in i Virserum för att stödja en lokal barnavårdscentral, men enligt den rödgröna majoriteten har inte någon sådan namninsamling nått fram till de styrande politikerna.

Ann Hellenborg (MP) vill vänta med besked tills landstinget kan presentera en pågående utredning om vad som ska erbjudas familjerna i Virserum.

- När den är klar så kommer den att redovisas precis på det sätt som man brukar göra, säger hon.

Vill du se en familjecentral med barnavårdcentral i Virserum?

- Ja varför inte, säger landstingsrådet Ann Hellenborg (MP).

FöretagarmarschenUnder måndagen nådde Företagarmarschen Torsås. Vi gjorde ett spännande studiebesök på SerMoIT. Ett företag som vågar satsa och har en vilja att finnas kvar på en mindre ort som Torsås. Härligt att lyssna till Peter när han beskriver livet som företagare. I Tosås deltog jag tillsammans med Marie Jansson samt Anders Åkesson och Lena Hallengren.
Mer information om företagarna och marschen genom länet finns på www.foretagarmarschen.se/blogg

söndag 16 maj 2010

Miljöpartiet sviker föräldrarna och valfriheten
Härliga bilder från kampanjaktiviteter i Kalmar under lördagen och besök av partiledare Göran Hägglund.

Lördagen den 15 maj var internationella familjedagen och den firade vi kristdemokrater genom att kampanja vid Baronen i Kalmar. Ett stort och härligt gäng partimedarbetare fanns på plats och bjöd på information, samtal och enkelt fika och till barnen fanns ballonger och lite annat som delades ut av dagens Clown.

Ikväll söndag har jag varit i Högsby på ett café möte med Kristdemokraterna.

Pressmeddelande
- Miljöpartiet sviker föräldrarna och valfriheten.
- Jag beklagar den utveckling vi sett i helgen när miljöpartiet på sin kongress har rättat in sig i det röda ledet och har nu tydligt tagit ställning för ökad politikermakt på bekostnad av föräldrar-na. Tydligen vill man att den politiska majoriteten ska avgör hur två tredjedelar av föräldraförsäkringen ska tas ut. På så sätt pressas föräldrarnas självbestämmande tillbaka ytterligare. ”Miljöpartiet förmyndarna” tycker sig uppenbarligen veta bättre än föräldrarna själva hur barnen ska tas omhand under de första viktiga åren. Det är minst sagt beklagligt.

Det sa riksdagsledamot Anders Andersson (KD), Järnforsen när han på söndagskvällen medverkade vid ett café möte som Kristdemokra-terna i Högsby arrangerade.

- Samtidigt som jag kritiserar mp-ledningen vill jag uttala min för-hoppning att bland miljöpartisterna i vårt län och då inte minst här i Högsby finns en större respekt för föräldrarnas valfrihet. En tvångs-delad föräldraförsäkring har mycket litet stöd bland vanliga småbarns-föräldrar. Endast 13 procent vill att regering och riksdag styr hemma vid köksbordet. Övriga vill ha valfrihet.

Kristdemokraterna är det parti som tydligare än något annat tar ställ-ning för föräldrarnas rätt att själva besluta om föräldraförsäkringen och om barnomsorgen. Vi tilltror föräldrarna rätten att bestämma själva.

fredag 14 maj 2010

Hultsfredsdagen
På Hultsfredsdagen idag fredag var vi ett gäng kristdemokrater som plockade upp kampanjtältet och förutom utdelning av material och lite politiska samtal så bjöd vi på nybakade våffror och kaffe i det lite regntunga vädret. Ett uppskattat initiativ och det gav många kontakter.

Precis som det framgår av bilderna så var det hyggligt med folk framförallt mitt på dagen. Och en del samtal blev mer intensiva än andra. Men jag vill säga att bland alla jag talade med så var det till 80 procent enbart uppmuntran och intressanta frågor som ställdes.


Pressmeddelande
Anders Andersson (KD) riksdagsledamot
8 av 10 säger nej till tvångs- delad föräldraförsäkring.
Familjen är viktig för att skapa framtidstro och ge människor trygghet. Trygga familjer ger trygga barn och ungdomar. Och för mig finns inget som kan vara mer angeläget att kämpa för.

Det sa Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot (KD) när han på fredagen deltog i kristdemokraternas aktiviteter på Hultsfredsdagen.

I förra veckan offentliggjordes en ny sifo-undersökning som vi låtit göra. Sifos mätning visar att 81 procent av väljarna säger ja till att ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget. Endast 8 procent av befolkningen vill avskaffa det. Dessutom vill 77 procent bibehålla eller öka nivån på vårdnadsbidraget.

Sifo undersökningen gav också tydligt besked om att svenska folket säger nej till kvoterad föräldraförsäkring. 89 % av alliansväljarna vill att föräldrarna ska bestämma. Endast 6 % vill att riksdagen ska lagstifta om tvångsdelning. Bland de socialistiska väljarna var motsvarande siffror 82 % som vill att föräldrarna ska bestämma. Och endast 13 % stöder förslaget att riksdagens ska besluta om tvångsdelad föräldraförsäkring.

- Jag är övertygad om att stödet för vår linje är lika stort i Hultsfred som i övriga landet. På motsvarande sätt saknar vänstersidan stöd bland allmänheten för sin linje.

Vi kristdemokrater tycker att föräldrar ska ha rätt att själva välja hur de vill disponera sin tid när barnen är små. Och jag gläder mig åt att vi uppenbarligen har folket med oss. Samtidigt kan vi här se ett tydligt exempel på att socialdemokraterna och vänsterpartiet inte går i takt med sina egna väljare. Uppenbart är att såväl s-sympatisörer som vänsterpartister gillar mer vår linje med valfrihet än den som dessa partiledningar ständigt förfäktar, konstaterade riksdagsledamot Anders Andersson (KD). Jag hoppas detta ska ge avtryck i valet i höst och bidra till ett maktskifte i kommunhuset.

torsdag 13 maj 2010

Inte full - för barnens skull.

Idag har Folknykterhetens Dag varit i fokus på många håll i landet. Hela denna vecka har på olika sätt frågor om alkohol och våld liksom frågan om alkohol och barns uppväxtmiljö varit belysta av nykterhetsrörelsens företrädare liksom av politiska partier. Vi kristdemokrater har under veckan delat ut flygblad med rubriken "Inte full - för barnens skull". Tillsammans med mina kompisar Sofia och Lars-Axel har jag också skrivit en debattartikel som finns publicerad i ett antal tidningar.

Nykter för barnen skull


Den 13 maj uppmärksammas Folknykterhetens dag över hela Sverige. Enligt beräkningar från Folkhälsoinstitutet växer vart femte barn upp i hem med föräldrar som dricker för mycket och upplever oro. Det handlar om minst 400 000 barn som är i behov av trygghet. Sångerskan Jessica Andersson har i sin bok delat med sig av sin uppväxt med en alkoholmissbrukande mamma. Att komma hem till ett hus där dammsugaren var igång signalerade trygghet. Att mamma dammsög innebar en paus från alkoholen.

Att växa upp i en miljö med missbruk innebär ofta oro och otrygghet. Barnen kan ha bevittnat eller utsätts själva för våld, de skäms för föräldrarnas beteende eller får ta ett överdrivet stort ansvar för föräldrar och syskon för att familjens vardagsbestyr ska fungera.

Förutom det lidande som drabbar ett barn som växer upp med missbrukande föräldrar vet vi av forskning att dessa barn löper fem gånger högre risk än andra barn att själva hamna i missbruk och kriminalitet. För att förhindra framtida missbruk och kriminalitet måste barn som idag växer upp med missbrukande föräldrar uppmärksammas och nås med särskilda insatser.

Många kommuner har gruppverksamhet för de barn som de kommer i kontakt med, i bästa fall ett hundratal barn per år. Men det betyder att de allra flesta barn som växer upp i missbruksmiljöer inte nås av några insatser alls.

De kommunala insatserna måste förstärkas – gärna i samarbete med ideella organisationer. En allmänt högre kunskap och beredskap hos alla som arbetar professionellt med barn till exempel förskolelärare, fritidspedagoger och skolpersonal behövs också.

Vuxenvärldens rädsla för alkoholism bland kollegor, grannar eller de egna barnens kompisars föräldrar behöver motas i grind. De flesta vuxna sticker huvudet i sanden när de kommer till alkoholism eller missbruk hos någon de känner. Även när de ser och vet att barn far illa i större eller mindre utsträckning. Detta dubbla svek känner barnen och deras tillit till världen försvagas ytterligare.

Mammor och pappor tror ofta att deras barn inte märker om de är påverkade av alkohol. Men så är det inte. Generellt tycker barn att det är obehagligt när deras föräldrar dricker. När föräldrarnas beteende ändras känner de inte längre igen mamma eller pappa. Det finns därför goda skäl för alla föräldrar att fundera över hur alkoholvanorna uppfattas av barnen.

Vi kristdemokrater ger barn som växer upp i miljöer med missbruk en röst. Vår familjepolitik och restriktiva alkoholpolitik gör deras vardag bättre. Vi vill att färre barn ska ha en klump i magen, liksom den unga Jessica Andersson, på vägen hem.

Sofia Modigh (KD), riksdagskandidat för Kristdemokraterna i Västmanland
Anders Andersson (KD), riksdagsledamot Kalmar län och ledamot i socialutskottet
Lars-Axel Nordell (KD), riksdagsledamot Örebro län och ersättare i socialutskottet

onsdag 12 maj 2010

Äldreboendet Sophiagården i Söderåkra


Idag onsdag började jag med att göra studiebesök på äldreboendet Sophiagården i Söderåkra. Studiebesöket gjorde jag tillsammans med Marie Jansson som är toppnamn såväl i Torsås kommun som i landstingsvalkretsen och Madeleine Rosenqvist, valombudsman för vårt distrikt. Denna förmiddag var en del i alla aktiviteter som genomförs denna vecka. Vi fick en mycket bra redovisning av verksamhetschef Lena Magnusson som berättade och visade runt och gav en bild av den vård och omsorg som bedrivs för boende liksom den träffpunktsverksamhet som man har förlagt till Sophiagården.

Pressmeddelande
Söderåkra den 12 maj 2010

Äldre par måste garanteras
gemensamt boende


- Det borde vara en självklarhet att som äldre par få leva tillsammans ändå till livets slut. Tyvärr är så inte alltid fallet i dagens Sverige. Jag vill arbeta för att vi kan garantera att makar har rätt till att leva de sista åren i trygg gemenskap tillsammans oavsett vilken kommun de bor i och vilka olika vårdbehov de kan tänkas ha.

Det säger Anders Andersson (KD), riksdagsledamot i socialutskottet, som under förmiddagen besöker äldreboendet Sophiagården i Söderåkra i Torsås kommun.

Nyligen frågade riksdagens utredningstjänst landets kommuner om de erbjuder möjlighet för par att fortsätta leva i samma boende även i fall där enbart den ena personen i förhållandet är i behov av äldreboende. 73 procent av kommunerna besvarade frågan och av dessa uppger tre av fyra att de inte kan garantera att äldre par får fortsätta att bo tillsammans. Studerar man enkätsvaren närmare visar det sig att en dryg femtedel av samtliga svarande kommuner aldrig erbjuder möjlighet att fortsätta bo tillsammans.

- Vi Kristdemokrater tycker inte att det är kommunen som ska fatta beslutet om att skilja makar åt. Jag vill hävda att äldre ska ha rätt att fortsätta bo med sin livskamrat om de så önskar. Vi har jobbat länge med denna fråga, därför är det glädjande att det nu börjat komma signaler från alla partier inom Alliansen att de tänker agera för att garantera äldre pars rätt att leva tillsammans tills döden – och inte kommunen – skiljer dem åt. Så som frågan har hanterats på olika håll i landet ger skäl för oss att också i lagstiftningen förtydliga vad man som äldre har rätt till, säger Anders Andersson.

Olofssons Gård i Räpplinge
Under onsdags eftermiddagen hade jag ett besök inbokat på Olofssons Gård i Räpplinge på Öland. Varje vecka försöker jag göra olika studiebesök. Och då har jag bland annat önskat att få besöka ett lantbruk på Öland. Nu var det fixat. Och jag träffade Håkan Olofsson tillsammans med partikamraterna Mikael Almqvist, Åke Nilsson, Nina Åkesson Nylander och Sven-Åke Svensson. Håkan är ett gott exempel på en lantbrukare som står med båda fötterna i verkligheten men som inte tvekar att ta ut nya mål för framtidens lantbruksnäring. Jag fick tillsammans med mina partikamrater en god bild av hur ett modernt lantbruk bedrivs.


Pressmeddelande
Räpplinge den 12 maj 2010

Sverige behöver en
livskraftig landsbygd


- Som ett av fyra regeringspartier har Kristdemokraterna haft stora möjligheter att påverka utformningen av landsbygdspolitiken de senaste fyra åren. Mycket har gjorts men mera måste göras för att ge landsbygden likvärdiga förutsättningar som storstäderna. Därför har vi presenterat en rad förslag i vår nya landsbygdspolitiska rapport.

Det säger Anders Andersson, riksdagsledamot (KD), som i eftermiddag – tillsammans med partikamrater från Öland – besöker Olofssons Gård i Räpplinge.

- Dagens Sverige präglas av mångfald och hög förändringstakt som tillsammans ger landet en stor social och ekonomisk potential. Samtidigt riskerar olika klyftor att växa fram mellan storstäder och landsbygd. Därför måste vi ta till vara möjligheterna och samtidigt motverka de splittrande tendenserna.

I vår nya landsbygdspolitiska rapport presenterar vi en rad förslag som bidrar till att stärka och utveckla den svenska landsbygden. Några av förslagen som är värda att lyfta fram är: stärkt polisnärvaro på landsbygden, tillgång till bredband för alla, förbättrad myndighetsservice, stärkt skydd av åkermarken och nedskrivning av studieskulder för den som väljer att bo och verka i glesbygden.

- Jordbruket är centralt för sysselsättningen på landsbygden och inom livsmedelssektorn. För att befästa och ytterligare utveckla det svenska jordbruket vill vi bland annat initiera en långsiktig satsning på miljöanpassat jordbruk där konventionellt jordbruk och ekologiskt jordbruk kan samexistera inom samma företag. Genom olika stöd vill vi stärka mindre gynnande områden, unga jordbrukare, nyetablerade bönder och värna om småskaliga jordbruk i glesbygden. Ett levande jordbruk bevarar det öppna landskapet, säger Anders Andersson.

tisdag 11 maj 2010

kampanj


Idag tisdag. Många aktiviteter i vårt län under lilla valrörelsen. Själv hade jag förmånen att kampanja vid Baronen tillsammans med partivännerna i Kalmar.

måndag 10 maj 2010

TV ikväll - Glöm inte barnet.

Ikväll måndag kl 19.30 sänds SVT Storforum i Kunskapskanalen, ett program där barn- och ungdomspsykiatrin behandlas. Glöm inte barnet är temat. Kolla gärna på programmet. Jag är en bland de medverkande som utfrågas av Lennart Persson som leder tv-programmet.

söndag 9 maj 2010

Besök i riksdagen och AlliansveckaNågra bilder från den grupp som besökte mig i riksdagen i onsdags. Här visar jag runt i gamla riksdagshuset. På en annan bild sitter vi i finansutskottets sammanträdesrum. Det känns stort och många var intresserade när jag gav jag en genomgång av hur utskottsarbetet kan fungera för oss riksdagsledamöter.

Förutom riksdagsarbete och besök av drygt 60 personer från Kalmar län så har det också varit Alliansvecka med en rad aktiviteter. Under fredagen var jag med i Hultsfred där vi fyra partier ställde upp kampanjtält och bjöd på kaffe.

onsdag 5 maj 2010

60 gäster från länet på besök i Riksdagen


Välkommen till Sveriges Riksdag!

Idag är det en stor dag för mig. Ett halvår har gått sedan jag började mitt uppdrag som riksdagsledamot. Och just nu denna onsdag är hel buss med resenärer från Kalmar län på väg mot huvudstaden och riksdagshuset. Ja, det blev så många att vi fick fixa fram en minibuss också. Det är 60-tal personer som kommer att besöka mig och riksdagen under denna onsdag. Trevligt att på ort och ställe få visa runt i riksdagen och ge en presentation av livet som riksdagsledamot för Kalmar län. Det börjar med lunch och sedan blir det rundvandring i huset. Jag har bokat riksdagens förstakammarsal som samlingsplats för den genomgång som jag tänkt mig ge om arbetet som riksdagsledamot och hur en arbetsvecka kan se ut. Dessutom är tanken att mina gäster från länet ska få chans att följa riksdagens arbete när vi har votering i eftermiddag. Slutligen blir det fika på kristdemokraternas riksdagskansli och en del vill kanske se hur mitt arbetsrum ser ut och vilken ordning eller oordning jag har bland alla papper.


Pressmeddelande

Anders Andersson (KD) hälsar välkommen till Sveriges riksdag

På onsdag den 5 maj åker hela 65 Kalmarlänsbor buss till Stockholm för att besöka Sveriges riksdag och länets nye riksdagsledamot, kristdemokraten Anders Andersson, Järnforsen. Det är med förväntan och spänning som vi bjuder in till en dag i riksdagen för att berätta om hur riksdagsarbetet fungerar.

Jag är imponerad av det intresse som denna enkla inbjudan givit. Fortfarande finns flera som står på kölista och extra bilar har engagerats för att ge så många som möjligt tillfälle att följa med.

Det säger Madeleine Rosenqvist, valombudsman för kristdemokraterna i länet.

Under dagen kommer det att ges tillfälle för en rundvandring med guide som berättar om riksdagens historia och visar runt i riksdagshuset. Deltagarna kommer också att få bänka sig i riksdagens förstakammarsal och där höra Anders Andersson berätta om vilka arbetsuppgifter man har som riksdagsledamot och hur en arbetsdag kan se ut.

Det känns extra viktigt att de som röstar på vårt parti och andra intresserade att få möjlighet att träffa vår riksdagsledamot på ort och på nära håll se hur riksdagen och dess arbete fungerar, avslutar Madeleine Rosenqvist som ser fram mot onsdagens besök.

tisdag 4 maj 2010

Patientsäkerhet


Under Socialutskottets öppna utfrågning som sändes i SVT deltog jag med ett inläggg.

Idag tisdag har vi haft en öppen utfrågning i socialutskottet runt patientsäkerhetsfrågor. Det var en givande förmiddag. Med många medverkande. Barbro Fridén, divisionschef på Astrid Lindgrens Barnsjukhus gav en intressant redovisning av sina erfarenheter. "Lättare att göra rätt och svårare att göra fel" så måste våra system formas inom sjukvården. Detta gäller inte minst barnsjukvården där det fortfarande är så att en stor andel av läkemedel inte är testade på barn. För att nå en ökad patientsäkerhet är läkemedelsteam och datoriserade läkemedelsjournaler bra metoder.

Det var en stor uppslutning runt regeringens proposition "Patientsäkerhet och tillsyn". Ledande företrädare för Vårdförbundet, Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen gav alla uttryck för att man stöder det nytänkande som finns i förslaget. Enda undantaget var HSAN´s generaldirektör som redovisade annan uppfattning.

söndag 2 maj 2010

Företagarmarschen och speedway


Jag gillar speedway. Det gäller också när jag själv får chans att köra ett par varv. Detta fick jag möjlighet till i samband med att Företagarmarschen kom till Målilla och G&B Arena.

Det har varit en intensiv helg med både privata och offentliga engagemang. Förtuom första maj tal i Västervik och vårtal i Virsrum på valborgsmässoafton hann jag med att en del av fredagen koppla på aktiviteter som följde med Företagarmarschen genom länet. Ett arrangemang av Företagarna i länet som sätter fokus på näringslivsfrågor och framförallt småföretagens förutsättningar och behov. Företagarnas regionchef Henrik Wennesund är uppfinningsrik och idén om en Företagarmarsch genom länet har redan fått stort gensvar.

lördag 1 maj 2010

1 maj - vi går i takt med folket.
Jag håller tal på Stora Torget i Västervik 1 maj 2010.

Idag på första maj har jag varit i Västervik tillsammans med många kristdemokrater och övriga Alliansvänner. Där har genomförts en manifestation med tio olika talare och på Stora Torget fanns vårt partytält och full uppsättning för kampanj från alla partier. Detta var ett arrangemang som våra lokala partiföreningar inom Alliansen tagit initiativ till.

I mitt 1 maj tal tog jag fasta på att socialdemokraterna har svårt att gå i takt med folket och även sina egna väljare. Det blev extra tydligt då jag för åhörarna tog chansen att symbolmässigt hänvisa till detta när det socialdemokratiska demonstrationståget vandrade förbi torget där vi från Alliansen var väl bemannade.

Pressmeddelande
1 maj går vi i takt med folket.

Familjen är viktigt för att skapa framtidstro och ge människor trygghet. Trygga familjer ger trygga barn och ungdomar. Och för mig finns inget som kan vara viktigare att kämpa för.

Detta är mitt huvudbudskap på 1 maj valåret 2010, sa Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot (KD) när han på lörda-gen talade vid Allianspartiernas 1 maj firande i Västervik.

Det är inte bara i Västervik som det genomförs alternativa första maj firanden. I Uppsala samlas enligt tradition Kristdemokraterna och demonstrerar för familjen på 1 maj. Vi brukar åstadkomma Uppsalas längsta demonstrationståg. Markus Birro, Linda Skugge, Marie Söder-qvist, Göran Hägglund och många fler kommer i år att stolt visa upp vårt stöd för familjen.

I veckan skrev Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund och riskdagsledamöterna Emma Henriksson och Mikael Oskarsson en gemensam debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Där be-rättade dom om en ny sifomätning som vi låtit göra. Sifos mätning visar att 81 procent av väljarna säger ja till att ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget. Endast 8 procent av befolkningen vill avskaffa det. Dessutom vill 77 procent bibehålla eller öka nivån på vårdnadsbidra-get.

Sifo undersökningen gav också tydligt besked om att svenska folket säger nej till kvoterad föräldraförsäkring. 89 % av alliansväljarna vill att föräldrarna ska bestämma. Endast 6 % vill att riksdagen ska lagstif-ta om tvångsdelning. Bland de socialistiska väljarna var motsvarande siffror 82 % som vill att föräldrarna ska bestämma. Och endast 13 % stöder den linje som s-v-mp driver, nämligen att riksdagens ska beslu-ta om tvångsdelad föräldraförsäkring.

Vi kristdemokrater tycker att föräldrar ska ha rätt att själva välja hur de vill disponera sin tid när barnen är små. Och jag gläder mig på första maj åt att vi uppenbarligen har folket med oss. Samtidigt kan vi här se ett tydligt exempel på att socialdemokraterna och vänsterpartiet på 1 maj går i otakt även med sina egna väljare, konstaterar Anders Andersson (KD.