måndag 24 maj 2010

Värdigt liv i äldreomsorgen

Idag har det varit en lång rad debatter i riksdagen och flera av dom har gällt socialutskottets ärenden. En av dessa debatter gällde regeringens proposition 2009/10:116 som tar upp en rad förslag under rubriken "Värdigt liv i äldreomsorgen".
Det är alltid vanskligt att värdera och rangordna olika regeringsförslag. Men denna proposition är för mig en av mandatperiodens viktigaste. Det handlar om hur vi ser på äldre och hur vi ser på åldrandet. Och om vi vill visa respkt och ge verklig valfrihet till alla generationer.

I den debatten sa jag bl a
Värdighet och respekt samt bemötande är viktiga delar inom all vård och framförallt när det gäller äldreomsorg. Som kristdemokrat gläder jag mig därför åt att många debatter och en lång kamp för en värdighetsgaranti i äldreomsorgen nu äntligen har nått sitt mål. Idag har vi en proposition på riksdagens bord, ett mycket viktigt regeringsförslag som sätter fokus på värdigt liv för alla äldre. Jag ser fram mot riksdagens beslut som innebär att den 1 januari 2011 ändras socialtjänstlagen (SoL) för att därefter markera att nu finns även i lagstiftningen inskriver att det är en rättighet för äldre personer att får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Denna lagstiftning kommer nu äntligen på plats. Egentligen är det anmärkningsvärt att tidigare regeringar, där vi hade hela tolv år i sträck med socialdemokratiska ministrar, som inte vågat eller velat se vikten av att också markera en gemensam värdegrund för vården av våra äldre. Det är ju lika självklart att vi ska ha en värdegrund för äldres vård som det är naturligt att vi har en värdegrund för skolan. Nu föreslår regeringen och vår äldreminister Maria Larsson en nationell värdegrund för äldreomsorgen.

Hela debatten finns under www.riksdagen.se och webb-tv
Vår äldreminister Maria Larsson (KD) höll lysande anförande och i de repliker hon hade med företrädare för vänsteroppositionen avslöjades var skillnanden går mellan Alliansen och vänsterkartellen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar