onsdag 30 juni 2010

Vårdgarantin ska skärpas - väntetiderna kortas

Det arbete som jag haft förmånen att leda under ett halvår - Alliansens hälso- och sjukvårdsgrupp - och som syftar till att ge oss en ännu bättre hälso- och sjukvård blir nu ett offentligt material och en fingevisning om vad vi kan se fram mot efter en valseger för Allianspartierna.

Alliansen presenterar Hälso- och sjukvårdsrapporten

I en debattartikel i Svenska Dagbladet presenteras idag huvuddragen i den Hälso- och sjukvårdsrapport som är ett viktigt underlag inför Alliansens sjukvårdspolitik nästa mandatperiod.

De förslag som jag som företrädare för (KD)tillsammans med Filippa Reinfeldt (M), Kenneth Johansson (C) och Jonas Andersson (FP) har lagt syftar alla till att skapa en köfri, säker och jämlik vård med fokus på hälsa.

Vården ska ges på lika villkor. De regionala skillnaderna måste minska och metoder för att mäta jämlik vård ska arbetas fram.

Den nationella vårdgarantin har fyra tydliga tidsgränser. Idag ska du få kontakt med vården samma dag, tid hos distriktsläkare inom 7 dagar, en bedömning av specialist inom 90 dagar och din behandling ska påbörjas inom 90 dagar. Vi föreslår nu tydlig skärpning av vårdgarantin. Inom 5 dagar ska du ha rätt till en tid hos distriktsläkare, träffa en specialist inom 30 dagar och behandlingen ska påbörjas inom 60 dagar.

Vårdgarantin ska också kompletteras med en yttre tidsgräns på 95 dagar. Det innebär att tiden från första kontakt med vården till påbörjad behandling ska vara högst 95 dagar. Till skillnad från idag inkluderas därmed även tid för utredning och diagnostik inom vårdgarantins tidsramar. Det är tydliga steg mot en köfri sjukvård i hela Sverige.

Patientens ställning ska stärkas. Bestämmelser som reglerar patientens rättigheter finns spridda i flera olika lagar. En sammanhållen patienträttighetslag ska införas.

Patientsäkerheten ska stärkas. Vi accepterar inte att upp till 100 000 patienter skadas och 3 000 avlider på grund av en vårdskada som hade kunnat förebyggas.

Det hälsofrämjande arbetet ska utvecklas. Primärvårdens vårdcentraler måste utvecklas för att i högre utsträckning erbjuda främjande, evidensbaserad hälsovård. Ersättningssystemen bör utvecklas för att stimulera denna utveckling.

Denna rapport är uttryck för att vi inom Alliansen har en bred samsyn i hälso- och sjukvårdsfrågorna. Vi fyra representanter för Allianspartierna har gemensamt gjort dessa prioriteringar inför kommande fyra år i regeringsställning.

fredag 25 juni 2010

Glad midsommar!


Nu är det midsommar. Även i vår trädgård har vi plockat en bukett härliga blommor som ger glad och härlig känsla av sommar och och sol. Glad Midsommar!

Ps. Idag får jag chans att i Expressen ge min syn på hur Sverige har klarat finanskrisen. Och svaret tror jag ni kan räkna ut även om ni inte läst Expressen.

onsdag 23 juni 2010

Riksdagsdebatt om ekonomin i Sverige

Just nu pågår debatten i riksdagen om finansutskottets betänkande gällande riktlinjer för den ekonomiska politiken. Om någon timma ska vi riksdagsledamöter rösta. När jag lyssnat på debatten konstaterar jag att dom rödgröna försöker förvrida verkligheten och skapa en bild som ska ligga väl till pass för deras argument. För att ge en verklighetsbild vill jag gärna delge de synpunkter som finansutskottets ordförande, kristdemokraten Stefan Attefall förde fram:

Bidrag och passivitet med rödgrön politik


- När man synar oppositionens budgetalternativ är det en politik som kommer att bromsa den ekonomiska återhämtningen. De höjer skatter, ökar bidrag och minskar enskilda människors och familjers möjlighet att bestämma över sitt eget liv.

Det sa Stefan Attefall, kristdemokraternas ekonomiska talesperson och finansutskottets ordförande, i dagens riksdagsdebatt om den ekonomiska vårpropositionen.

- De rödgrönas alternativ är en kanonad av ökade bidrag. Vart och ett för sig kan bidragen uppfattas som vällovliga, men sammantaget urholkar de arbetslinjen, gör människor mer beroende av bidrag och lockar aktörerna i näringslivet att mer anpassa sig till kortsiktiga bidrag än till att agera långsiktigt.

- Småföretag har lovats en sänkning av arbetsgivaravgifterna med max 50.000 kronor per företag i det rödgröna alternativet. Detta utmålas som en stor reform. Men samtidigt kommer arbetsgivaravgifterna för ungdomar att fördubblas. Om ett mindre företag har två ungdomar anställda blir nettoförlusten över 20.000 kronor.

- Som exempel kan nämnas en mindre ICA-butik i Vaggeryd i mitt hemlän som har cirka 25 ungdomar på lönelistan. Många av dem sommararbetar och arbetar extra. Slår man ut det på helår motsvarar detta 10 heltidsanställda ungdomar. Detta företag får 50.000 kr i skattesänkning med den rödgröna politiken - men 350.000 kr i höjda arbetsgivaravgifter. Förlust 300.000 kronor. Så blir det när de rödgröna ska ”satsa på småföretagen”.

- Alliansregeringen har tagit ansvar för Sverige när vi gått igenom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Trots denna kris har vi klarat av att i allt väsentligt skydda välfärdens kärna. Vi har till och med utvecklat välfärden genom kortare vårdköer, större valmöjlighet i vård och omsorg, kvalitetsutveckling och satsning på kunskap i skolan. Och här har vi bara börjat se resultaten av allt vårt arbete, men mer finns att göra. Kristdemokraterna vill ha ett mänskligare Sverige, och med vår politik skapar vi detta, säger Stefan Attefall.

söndag 20 juni 2010

En fantastisk bröllopshelg!Det har skrivits massor och idag är tidningarna fyllda med reportage från ett bröllop som blev en succé på alla plan. Victoria och Daniel har genom att vara sig själva i allt lyckats vinna sympati på djupet. Talen slog nog allt!

Själv hade jag förmånen att tillsammans med min fru Lena delta i festkonserten på fredagskvällen och det var helt fantastiskt. En särskild känsla att vara där live. Under lördagen var vi också kvar i Stockholm och tillsammans med tusentals andra följde vi allt som hände dels från riksdagens balkong (bilden på mig och Lena är tagen därifrån) och dels via tv långt fram på kvällen och natten.

Alliansen det bästa valet ......

En debattartikel värd att läsa!
Gå in på DN-debatt.

torsdag 17 juni 2010

Tiden inne för nya O1:an

Just nu pågår debatten i riksdagen om kärnkraften och vår energiförsörjning. Det blir en lång debatt. Min uppfattning har jag redovisat i en debattartikel tillsammans med partivänner idag i Barometern/OT.

Citat från Barometern/OT

Gamla kärnkraftreaktorer får bytas ut mot nya om riksdagen i dag klubbar regeringens förslag till ny energipolitik. Det avgör OKG:s framtid och är av största vikt även för Oskarshamn och Kalmar län, skriver fyra Kristdemokrater med riksdagsledamoten Anders Andersson, Järnforsen i spetsen.

Tiden är inne för ny kärnkraft, anser fyra kristdemokrater
från länet. OKG är långt framme i sin planering att ersätta
O 1 och kan verkställa planerna när riksdagen klubbar
förslaget till energipolitik.


Idag avgör riksdagen framtiden för O1.

Idag torsdag är det en avgörande dag för Kalmar län, Oskarshamn och OKG. När vi kristdemokrater i förra veckan träffade ledningen för OKG och SKB för samtal runt effekterna av det lagförslag som nu är på väg att behandlas av riksdagen framkom med glasklar tydlighet att det är av oerhörd vikt för OKG att man får ett positivt riksdagsbeslut.

O1-ans framtid i Oskarshamn hänger direkt samman med hur riksdagens röstar på torsdag. Och från OKG finns planering för att ta till vara den utveckling som regeringens förslag ger via en nybyggnation som ersätter gamla reaktorer. Det finns till och med planering för vart man skulle kunna uppföra den reaktor som ska ersätta O1 vid ett positivt riksdagsbeslut.

För att trygga energiförsörjningen är det viktigt att kärnkraftsindustrin får tydliga och långsiktiga spelregler. Riksdagsbeslutet på torsdag den 17 juni blir därför avgörande för inte bara OKG utan för utvecklingen inom hela kärnkraftsområdet i Sverige.

Riksdagsbeslutet verkställer Allianspartiernas energiöverenskommelse från februari 2009 som innebär att befintliga kärnkraftverk kan ersättas av nya, säkrare och mer effektiva reaktorer som tryggar det framtida energibehovet och utesluter att Sverige importerar smutsig kolkraftsproducerad el från Polen eller Tyskland. För att möta framtiden så koldioxidneutral som möjligt kan vi inte bortse från kärnkraften som en i huvudsak koldioxidneutral energikälla. Därtill har kärnkraften förbättrats mycket de senaste decennierna vad gäller reaktordrift och slutförvaring. Om Sverige har ett nettoöverskott av el kan vi dessutom bidra till att fasa ut smutsigare elproduktion på kontinenten.

De rödgrönas energipolitik som går ut på att avveckla kärnkraften – och som motsätter sig avskaffandet av förbudet mot nybyggnation - hotar inte bara OKG och jobben i Oskarshamn och Kalmar län, utan också basindustrin, välfärden och Sveriges möjligheter att ta sitt ansvar för jordens klimat. Socialdemokraternas nya energipolitik, som helt uppenbart är en eftergift till miljöpartiet och vänsterpartiet, skulle få mycket negativa konsekvenser för sysselsättning och utveckling i Kalmar län. Det är förvånande och olyckligt att Håkan Juholt och övriga socialdemokrater i länet varit så tysta när vänsterkartellen format sin energipolitik. Men man har kanske hoppats att ingen ska genomskåda vad man i realiteten står för.

Det är nämligen orealistiskt att tro att vi inom 15 år, då de nuvarande kärnkraftsverken kommer att behöva fasas ut, har så stor tillförsel av el från förnyelsebara källor att vi helt kan stänga ned kärnkraftverken utan att detta får förödande konsekvenser för basindustrin och hushållen. Därför behöver vi modernisera och ersätta befintliga kärnkraftsverk. Vi har inte råd att låta de rödgröna experimentera med energipolitiken.

Den allt överskuggande miljöpåverkan från energiproduktionen är hotet om allvarliga
klimatförändringar. För att begränsa denna risk måste hela världens samlade utsläpp av koldioxid radikalt reduceras under de närmaste decennierna. Innan ny teknik för både små- och storskalig förnybar energiproduktion hunnit utvecklas kan vi inte fortsätta avvecklingen av kärnkraften. Kristdemokraterna anser att energiförsörjningen ska tryggas samtidigt som Sverige skall lämna sitt bidrag till kampen mot växthuseffekten. Det är viktigt att både industrin och hushållen får fasta spelregler på energimarknaderna samtidigt som utsläppen av växthusgaser kontrolleras och minskas. Detta leder till krav på en energipolitik med stabila spelregler, gynnande av inhemska förnybara energikällor och bränslen samt energieffektiviseringar.

Ävrö heter den plats där man kan uppföra en ny, säkrare och effektivare reaktor som ersätter nuvarande O1. Planeringen finns. Det enda som hotar utvecklingen är de rödgröna och de eftergifter som socialdemokraterna gjort för att bilda regeringsalternativ ihop med vänsterpartiet och miljöpartiet. Vi ser fram mot en votering i riksdagen på torsdag där Alliansen vinner över vänsterkartellen. Men vi ser också fram mot höstens val där Alliansen får fortsatt förtroende och kan leda landet med trygghet och tydliga spelregler istället för den osäkerhet som de rödgröna har med sitt krav om fortsatt förbud mot nybyggnation.

Anders Andersson, Järnforsen
Riksdagsledamot (KD)

Monica Bengtsson, Kalmar
Andra namn på riksdagsvalsedeln (KD)

Klaus Leidecker, Oskarshamn
Tredje namn på riksdagsvalsedeln (KD)

Elisabeth Englund, Oskarshamn
Fjärde namn på riksdagsvalsedeln (KD)

tisdag 15 juni 2010

Patientsäkerhet - debatt i riksdagen

Idag tisdag har vi haft en viktig debatt om hälso- och sjukvården. Regeringens förslag gällande patientsäkerhet har behandlats. För många av oss som debatterar sjukvårdsfrågor är detta ett högaktuellt ämne. Och många applåderar att regeringen tillsatte en utredare, remissbehandlade frågorna och även kom fram med en propositon och lagförslag som skapar tydlighet och kan bidra till att minska antalet vårdskador.

Mitt anförande i riksdagen följde ungefär det manus som jag lägger här:

Riksdagens debatt den 15 juni 2010
Betänkande 2009/10:SoU22

Patientsäkerhet och tillsyn.

Det finns få tillfällen i livet som man är så utelämnad som när man behöver sjukvård. Man lägger sin kropp och sin själ, jag hela ens framtid, i läkares och annan vårdpersonals händer.
Denna känsla är bra att ibland påminna sig. Och jag tror ni alla här i kammaren har erfarenheter på ett eller annat sätt. Själv vet jag det extra tydligt efter två hjärtinfarkter.

När man behöver sjukvården som allra mest, då ska man kunna känna trygghet i att allt görs för att ge den vård som omständigheterna kräver. Och man ska vara säker på att när man lämnar sjukhuset så har man inte ha drabbats av en ny sjukdom eller skada.

För var och en som vill ha hög kvalitet på vår hälso- och sjukvård är det fullständigt oacceptabelt att bara låta allt bli vid vad det varit när 100 000 skadas varje år och 3 000 avlider på grund av undvikbara skador i vården! Det är helt oacceptabelt att så många patienter – och även deras anhöriga – drabbas av lidande på grund av vårdskador.
För samhället handlar det ett ökat vårdbehov om 630 000 vårddygn, motsvarande 5,7 miljarder kronor som så att säga ”går upp i rök”. Genom att vara tydlig och målmedveten i arbetet med att undvika vårdskador minskar vi inte bara lidande för patienter, vi frigör också resurser som behövs inom olika delar av hälso- och sjukvården.

Det ligger nära till hands att kräva nolltolerans, men nolltolerans är ett mål som vi alla delar – inte ett medel.

Medlen för att stärka patientsäkerheten handlar om öppenhet, rätt för patienten att få veta vad som höll på att hända, vad och hur det hänt, ökad kunskap och kunskapsspridning, rutiner, tydlig ansvarsfördelning och fortsatt rätt för patienten att kräva ansvar av enskilda yrkesutövare.

Även om det inte hjälper den som har drabbats av en undvikbar vårdskada är de flesta av oss av den uppfattningen att det inte ska behöva drabba fler. Patienterna ska kunna lita på att – om – det inträffar något; en felaktig behandling, felaktig medicinering, felaktigt handhavande av utrustning etc så ska det utredas och förklaras för patienten - och dras erfarenheter från så att det inte upprepas på det sjukhuset eller något annat sjukhus i landet.

Socialstyrelsen har ansvar för i princip all tillsyn av hälso- och sjukvården och dess personal.
Efter klagomål från patienter ska Socialstyrelsen ge kritik mot enskilda läkare eller annan vårdpersonal och socialstyrelsen kan också anmäla yrkesutövare till Hsan (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) med begäran om t ex prövotid. Hsan får ett tyngre ansvar, ett ansvar som ligger en nivå högre än idag – att pröva frågor som anmäls dit av Socialstyrelsen, JO och JK.

Legitimation och annan behörighet kan återkallas, också på andra grunder än medicinska. Vi ska kunna känna tillit till vården och då ska exempelvis allvarlig brottslighet kunna ligga till grund för återkallande av legitimation eller behörighet. Det handlar om patientens trygghet.

Apotekspersonalen blir också skyldiga att slå larm till Socialstyrelsen om de befarar att en läkare eller tandläkare överförskriver beroendeframkallande medel.

Riksdagen ska här fatta beslut om en lång rad åtgärder för en ökad patientsäkerhet. Patientsäkerhet är ett brett och omfattande arbete som ständigt måste vara i fokus ute i verksamheterna. Utskottets utfrågning, med medverkande från patientgrupper, vårdgivare, läkarförbundet, vårdförbundet, berörda myndigheter och socialdepartementet, gav ett starkt stöd för att vi är på rätt väg, men även att patientsäkerhetsfrågorna har lyfts ute i vården. Låt oss fortsätta med det arbetet! Det handlar i första hand om patienternas rätt till en god och trygg vård, det handlar också om professionens kunskap och engagemang, kompetensutveckling och ansvar. Och det handlar till syvende och sist om att sätta ramarna för hur patientsäkerhetsarbetet ska bedrivas. Många landsting har kommit långt i detta arbete. Med Socialstyrelsen som ansvarig myndighet kommer skillnaderna mellan de olika regionerna och landstingen att minska. Vården blir tryggare och mer jämlik.

Bifall till socialutskottets betänkande.

lördag 12 juni 2010

En vecka i länet ....

Denna vecka har jag hunnit med stora delar av länet vid olika studie- och företagsbesök, verksamhetsinformation, gruppmöten, styrelsesammanträde, utbildningskvällar, pressträffar, torgmöten och aktiviteter på marknader.
Jag har varit i Färjestaden, Högsby, Mörlunda, Oskarshamn/Äspö, Timmernabben, Kalmar, Nybro, Emmaboda, Hultsfred, Västervik och Målilla.

Ni kan här se några bilder från en mycket viktig överläggning och information tillsammans med med SKB´s VD Claes Thegerström och OKG´s VD Lars Thuring (som på bilden flankerar Åke Nilsson, Gudrun Brunegård och mig), torgaktiviteter tillsammans med partivänner i Nybro och ett intressant företagsbesök på Emåmejeriet i Hultsfred där jag och Åke Nilsson träffade en av ägarna Patrik Evertsson.

onsdag 9 juni 2010

Vi har inte råd med rödgrön energipolitik

Pressmeddelande
Oskarshamn den 9 juni 2010

Kalmar län har inte råd med
rödgrön energipolitik


- Regeringens förslag och näringsutskottets betänkande är livsavgörande för OKG och utvecklingen inom kärnkraftsområdet. Allianspartiernas energiöverenskommelse från februari 2009 innebär att befintliga kärnkraftverk kan ersättas av nya, säkrare och mer effektiva reaktorer som tryggar det framtida energibehovet.

Det säger Anders Andersson, riksdagsledamot (KD), som i eftermiddag besöker Äspölalaboratoriet tillsammans med partikamraterna Åke Nilsson och Gudrun Brunegård för att diskutera energipolitik och framtiden för kärnkraften med företrädare för OKG och SKB.

För att trygga energiförsörjningen är det viktigt att ge kärnkraftsindustrin tydliga och långsiktiga spelregler. Riksdagsbeslutet den 17 juni blir därför avgörande.

- De rödgrönas energipolitik som går ut på att avveckla kärnkraften – och som motsätter sig avskaffandet av förbudet mot nybyggnation - hotar basindustrin och välfärden. Socialdemokraternas nya energipolitik, som är en eftergift till miljöpartiet och vänsterpartiet, skulle få mycket negativa konsekvenser för sysselsättning och utveckling i Kalmar län. Vi har inte råd att låta de rödgröna experimentera med energipolitiken.

- De existerande kärnkraftverken beräknas ha en livslängd på ungefär 55 år. Det betyder att de nuvarande kärnkraftsverken kommer att fasas ut om cirka 15 år. Det är orealistiskt att tro att vi då har så stor tillförsel av el från förnyelsebara källor att vi helt kan stänga ned kärnkraftverken utan att detta får förödande konsekvenser för basindustrin och hushållen. Därför kommer vi att behöva modernisera och ersätta befintliga kärnkraftsverk, säger Anders Andersson.

tisdag 8 juni 2010

Studiebesök inför viktigt riksdagsbeslut

Pressinbjudan
Hultsfred 2010-06-07

Anders Andersson (KD) gör studiebesök inför viktigt riksdagsbeslut:
– Träffar OKG och SKB på Äspölaboratoriet.


Media inbjuds att träffa riksdagsledamot Anders Andersson då han under onsdagen besöker Äspölaboratoriet tillsammans med andra partikamrater. Detta studiebesök är ett led i Anders förberedelser inför det avgörande riksdagsbeslutet den 17 juni om framtiden för kärnkraftsindustrin.

Anders kommer under sitt besök att träffa företrädare för SKB och OKG och diskutera forskningen kring framtidens slutförvar och den planering som finns för framtidens kärnkraftsindustri. Bakgrunden till studiebesöket är att lyssna in de synpunkter som finns inom energiområdet och hur ledande personer ser på den framtida energipolitiken och Näringsutskottets betänkande "Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte". (2009/10: NU26). Riksdagsomröstning gällande detta betänkande och regeringens förslag kommer att ske torsdagen den 17 juni.
Frågorna är högaktuella för Kalmar län och inte minst Oskarshamns kommun. Därför har detta studiebesök planerats in en vecka före riksdagsdebatten.

Media inbjuds att träffa Anders Andersson (KD) i samband med studiebesöket för att höra vilken information han fått och få del av hur han som en av länets åtta riksdagsledamöter ser på energipolitiken och det kommande riksdagsbeslutet.

Tid och Plats:
Onsdagen den 9 juni 2010, kl. 15.00 på Äspölaboratoriet

lördag 5 juni 2010

Nya tåg på Tjustbanan


I samband med att fyra nya tåg togs i bruk för trafik på Tjustbanan fanns från Kristdemokraterna företrädare för fyra politiska nivåer på plats - riksdagen jag själv, regionförbundet Åke Nilsson, landstinget Gudrun Brunegård och Västerviks kommun Jorge Chavez.

Folkfest var det i Västervik. Och eftersom jag varit med om många beslut och många förhandlingar runt tågen som nu tas i bruk så var det extra roligt att vara på plats i Västervik när invigningen gick av stapeln.
I och med att tågen nu är på plats och trafiken börjar rulla på måndag så vill jag hävda att vi ""punkterat" alla rykten om att Tjustbanan inte skulle ha någon framtid.

onsdag 2 juni 2010

Seger för föräldrarna i Virserum

Idag kom så äntligen beskedet. Ann Hellenborg från majoriteten meddelar att föräldrarnas engagemang och samhällsföreningens energiska arbete för att återfå en lokalt placerad barnavårdscentral i Virserum har givit utdelning. Under vecka 34 ska verksamheten återupptas med placering i Virserum vilket spara tid och pengar för vanliga småbarnsföräldrar. Detta är verkligen en seger för föräldrarna i Virserum och ortens livaktiga samhällsförening!

tisdag 1 juni 2010

TV i går kväll

Den som är nyfiken och inte såg SVT storforum i går kan gå in på länk och titta.

http://svtplay.se/t/104993/storforum