torsdag 17 juni 2010

Tiden inne för nya O1:an

Just nu pågår debatten i riksdagen om kärnkraften och vår energiförsörjning. Det blir en lång debatt. Min uppfattning har jag redovisat i en debattartikel tillsammans med partivänner idag i Barometern/OT.

Citat från Barometern/OT

Gamla kärnkraftreaktorer får bytas ut mot nya om riksdagen i dag klubbar regeringens förslag till ny energipolitik. Det avgör OKG:s framtid och är av största vikt även för Oskarshamn och Kalmar län, skriver fyra Kristdemokrater med riksdagsledamoten Anders Andersson, Järnforsen i spetsen.

Tiden är inne för ny kärnkraft, anser fyra kristdemokrater
från länet. OKG är långt framme i sin planering att ersätta
O 1 och kan verkställa planerna när riksdagen klubbar
förslaget till energipolitik.


Idag avgör riksdagen framtiden för O1.

Idag torsdag är det en avgörande dag för Kalmar län, Oskarshamn och OKG. När vi kristdemokrater i förra veckan träffade ledningen för OKG och SKB för samtal runt effekterna av det lagförslag som nu är på väg att behandlas av riksdagen framkom med glasklar tydlighet att det är av oerhörd vikt för OKG att man får ett positivt riksdagsbeslut.

O1-ans framtid i Oskarshamn hänger direkt samman med hur riksdagens röstar på torsdag. Och från OKG finns planering för att ta till vara den utveckling som regeringens förslag ger via en nybyggnation som ersätter gamla reaktorer. Det finns till och med planering för vart man skulle kunna uppföra den reaktor som ska ersätta O1 vid ett positivt riksdagsbeslut.

För att trygga energiförsörjningen är det viktigt att kärnkraftsindustrin får tydliga och långsiktiga spelregler. Riksdagsbeslutet på torsdag den 17 juni blir därför avgörande för inte bara OKG utan för utvecklingen inom hela kärnkraftsområdet i Sverige.

Riksdagsbeslutet verkställer Allianspartiernas energiöverenskommelse från februari 2009 som innebär att befintliga kärnkraftverk kan ersättas av nya, säkrare och mer effektiva reaktorer som tryggar det framtida energibehovet och utesluter att Sverige importerar smutsig kolkraftsproducerad el från Polen eller Tyskland. För att möta framtiden så koldioxidneutral som möjligt kan vi inte bortse från kärnkraften som en i huvudsak koldioxidneutral energikälla. Därtill har kärnkraften förbättrats mycket de senaste decennierna vad gäller reaktordrift och slutförvaring. Om Sverige har ett nettoöverskott av el kan vi dessutom bidra till att fasa ut smutsigare elproduktion på kontinenten.

De rödgrönas energipolitik som går ut på att avveckla kärnkraften – och som motsätter sig avskaffandet av förbudet mot nybyggnation - hotar inte bara OKG och jobben i Oskarshamn och Kalmar län, utan också basindustrin, välfärden och Sveriges möjligheter att ta sitt ansvar för jordens klimat. Socialdemokraternas nya energipolitik, som helt uppenbart är en eftergift till miljöpartiet och vänsterpartiet, skulle få mycket negativa konsekvenser för sysselsättning och utveckling i Kalmar län. Det är förvånande och olyckligt att Håkan Juholt och övriga socialdemokrater i länet varit så tysta när vänsterkartellen format sin energipolitik. Men man har kanske hoppats att ingen ska genomskåda vad man i realiteten står för.

Det är nämligen orealistiskt att tro att vi inom 15 år, då de nuvarande kärnkraftsverken kommer att behöva fasas ut, har så stor tillförsel av el från förnyelsebara källor att vi helt kan stänga ned kärnkraftverken utan att detta får förödande konsekvenser för basindustrin och hushållen. Därför behöver vi modernisera och ersätta befintliga kärnkraftsverk. Vi har inte råd att låta de rödgröna experimentera med energipolitiken.

Den allt överskuggande miljöpåverkan från energiproduktionen är hotet om allvarliga
klimatförändringar. För att begränsa denna risk måste hela världens samlade utsläpp av koldioxid radikalt reduceras under de närmaste decennierna. Innan ny teknik för både små- och storskalig förnybar energiproduktion hunnit utvecklas kan vi inte fortsätta avvecklingen av kärnkraften. Kristdemokraterna anser att energiförsörjningen ska tryggas samtidigt som Sverige skall lämna sitt bidrag till kampen mot växthuseffekten. Det är viktigt att både industrin och hushållen får fasta spelregler på energimarknaderna samtidigt som utsläppen av växthusgaser kontrolleras och minskas. Detta leder till krav på en energipolitik med stabila spelregler, gynnande av inhemska förnybara energikällor och bränslen samt energieffektiviseringar.

Ävrö heter den plats där man kan uppföra en ny, säkrare och effektivare reaktor som ersätter nuvarande O1. Planeringen finns. Det enda som hotar utvecklingen är de rödgröna och de eftergifter som socialdemokraterna gjort för att bilda regeringsalternativ ihop med vänsterpartiet och miljöpartiet. Vi ser fram mot en votering i riksdagen på torsdag där Alliansen vinner över vänsterkartellen. Men vi ser också fram mot höstens val där Alliansen får fortsatt förtroende och kan leda landet med trygghet och tydliga spelregler istället för den osäkerhet som de rödgröna har med sitt krav om fortsatt förbud mot nybyggnation.

Anders Andersson, Järnforsen
Riksdagsledamot (KD)

Monica Bengtsson, Kalmar
Andra namn på riksdagsvalsedeln (KD)

Klaus Leidecker, Oskarshamn
Tredje namn på riksdagsvalsedeln (KD)

Elisabeth Englund, Oskarshamn
Fjärde namn på riksdagsvalsedeln (KD)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar