fredag 29 oktober 2010

Dagens Samhälle & ojämlik sjukvård


Igår medverkade jag på ett seminarium om den ojämlika sjukvården. Idag på Dagens Samhälle finns ett bildspel med olika kommentarer från detta seminarium.

Pressmeddelande
28 oktober 2010

Sjukvården måste vara lika för alla!
– Vården måste ges på likvärdiga villkor var man än bor i landet. Det är inte rimligt att vi har en sjukvård där människor får olika bra behandlingar beroende på var de bor.

Det sa Anders Andersson, Järnforsen, ledamot för kristdemokraterna i riksdagens socialutskott och tidigare ordförande i Alliansens sjukvårdsgrupp, när han under torsdagen deltog i ett seminarium om ojämlik hälso- och sjukvård som hölls på Kungliga Biblioteket i Stockholm.

– Idag är det tyvärr så att vården många gånger inte lever upp till hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om god vård på lika villkor åt hela befolkningen. Den vård som ges beror bland annat på var man bor, på ålder, kön, etnicitet och på socioekonomisk ställning.

- Kanske många i vårt land vill tro att vi har en mer jämlik hälso- och sjukvård än vad som visar sig finnas när man tittat bakom fasaden. Trots årtionden med debatter runt folkhälsa och jämlikhet och där socialdemokraterna låtit påskina att de varit garantin för jämlikhet så är det ett mindre smickrande arv från de många socialdemokratiska åren som framträder.

– De skillnader vi nu ser är oacceptabla. Det är landstingen som har huvudansvaret för att dessa skillnader försvinner. Det ansvaret vill jag inte ändra på. Men landstingen måste nå tydliga överenskommelser sinsemellan för att harmonisera sina regler så att alla patienter behandlas likvärdigt, säger Anders Andersson


Den ojämlika sjukvården uppmärksammas idag i Dagens Nyheter och i Dagens samhälle
http://www.dn.se/nyheter/sverige/alzheimersjuka-medicineras-olika-1.1197446
http://www.dagenssamhalle.se/nyheter/alzheimersjuka-far-inte-medicin-18057


Programmet bifogas nedan.
Vården lever inte upp till hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om god vård på lika villkor åt hela befolkningen. Den vård som ges beror bland annat på var man bor, på ålder, kön, etnicitet och på socioekonomisk ställning.

Analys- och konsultföretaget IMS Health har med finansiering från LIF – de forskande läkemedelsföretagen, genomfört den hittills mest omfattande rapporten i Sverige kring en av dessa ojämlikheter: regionala skillnader i tillgång till läkemedelsbehandling.

Välkommen till ett seminarium om den ojämlika hälso- och sjukvården

Tid & Plats: Kungliga biblioteket, Humlegården, 28 oktober. Kl 10.00 – 13.00. Seminariet avslutas med lunch.
Anmälan: Sker via [ http://www.dagenssamhalle.se/LIF ]http://www.dagenssamhalle.se/LIF
Kostnad: 595 kronor + moms

Program
09:30–10:00 Registrering, kaffe och fralla

10:00 Inledning
Mats Edman, chefredaktör Dagens Samhälle

Moderator: Per-Gunnar Holmgren

10:10 Det finns stora regionala skillnader i tillgången till läkemedelsbehandling. Men hur stora är variationerna och vad betyder de i hälsa? Vad säger nationella riktlinjer och kvalitetsregisterdata? Två exempel.
Reumatoid Artrit – Med dr Martin Neovius, Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet
Alzheimers sjukdom – Prof. Agneta Nordberg, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Går det att förklara skillnaderna?
IMS Health har kartlagt regional variation inom sex terapiområden och funnit stora regionala skillnader. Hur ser mönstret ut och går det att förklara?
Bengt Anell och Tommy Ståhl, IMS Health

Vad kan vi lära från regionala kvalitetsregisterdata? Är detta en väg framåt?
Doc. Ingemar Petersson, MORSE, Universitetssjukhuset i Lund

11:15 Debatt om den ojämlika vården
Anders Andersson (KD), ledamot socialutskottet, Riksdagen, Roger Molin, biträdande avdelningschef Vård och hälsa, SKL. Mikael Svensson, enhetschef Läkemedelsgruppen, Landstinget i Östergötland. Ulf Hallgårde, ordförande i Läkemedelsrådet, Region Skåne. Marie Wedin, vice ordförande Läkarförbundet. Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet. Anders Blanck, vice vd LIF

onsdag 27 oktober 2010

Förbjud oljeborrning i Östersjön!

Motionsaktiviteter vid datorn rullar vidare. Jag har lämnat in ett antal motioner nu och det återstår några timmar innan dörren stängs. En av de motioner där jag följer upp den debatt vi haft i vårt län och de tydliga besked som jag lämnade i valrörelsen gäller bevarande av Östersjöns miljö och djurliv. Innehållet i motionen framgår av nedanstående pressmeddelande.

Pressmeddelande
27 oktober 2010

Förbjud oljeborrning i Östersjön!
– Oljeborrning i Östersjön borde förbjudas och all olja som transporteras på Östersjön måste DNA-märkas så att det går att spåra från vilket fartyg oljeutsläpp sker.

Det säger Anders Andersson, kristdemokratiskt riksdagsledamot från Kalmar län, som följer upp debatten från valrörelsen i en motion till Riksdagen där han lyfter fram vikten av att bevara Östersjöns miljö och djurliv.

– Flera östersjöstater utvinner eller prospekterar idag olja i Östersjön. En oljeolycka skulle få allvarliga miljökonsekvenser. Oljekatastrofen i Mexikanska Golfen i våras är ett skrämmande exempel på hur människor och miljö påverkas av ett oljeutsläpp. Det som kan hända amerikanska oljeplattformar i Mexikanska Golfen kan också hända polska eller ryska oljeplattformar i Östersjön. Sverige borde därför inom EU och östersjöorganisationen HELCOM verka för att det uppnås ett förbud mot oljeutvinning i hela Östersjön.

– Varje år transporteras 250~miljoner ton olja på Östersjön och uppskattningsvis sker det 60 illegala oljeutsläpp. I år har ett förbud införts mot transport av olja i enkelskroviga fartyg. En överenskommelse om förbud mot att transportera bunkerolja, fartygets bränsle, direkt innanför ytterskrovet finns från och med 2015. Det minskar risken för oljeolyckor, men det räcker inte. För att minska de illegala oljeutsläppen så borde all olja som transporteras på Östersjön DNA-märkas så att det går att spåra från vilket fartyg ett oljeutsläpp sker.

– En oljekatastrof i Östersjön skulle få långtgående konsekvenser, både för miljön och för de 90 miljoner människor som lever inom Östersjöns avrinningsområde. Turistindustrin utmed Östersjöns kuster skulle drabbas hårt, inte minst Kalmar län som har långa kuster mot Östersjön skulle påverkas. Statistik från SCB visar att Kalmar län är den nästa största campingregionen i Sverige, efter Västra Götaland. Det beror på alla campingplatser utefter Östersjöns kuster. Allt detta skulle riskeras av ett oljeutsläpp, avslutar Anders Andersson.

tisdag 26 oktober 2010

Motioner i riksdagen

Nu är det motioner som gäller. Även jag har ett antal motioner på gång och idag har jag lämnat in en motion till riksdagen som direkt berör Kalmar län.

Pressmeddelande
26 oktober 2010

Infrastrukturen i Kalmar län måste förstärkas!


– Infrastrukturen är viktig för Kalmar läns tillväxt och för att skapa en livskraftig och levande landsbygd. Vill vi att människor ska kunna leva och bo även i mindre orter i vårt län krävs möjlighet att snabbt kunna förflytta sig mellan arbete, hem och fritidsaktiviteter, både i privat och i kollektiv regi.

Det säger Anders Andersson, kristdemokratiskt riksdagsledamot från Kalmar län, som bland en av sina första motioner i riksdagen lyfter fram infrastrukturen i Kalmar län som måste förstärkas.

– Satsningar måste ske på vägnätet. Ett bra och tillförlitligt vägnät är en förutsättning för en väl fungerande vardag för människor, lönsamhet i företagen och för konkurrenskraftiga regioner. Anslagen till drift och underhåll av vägnätet har under en rad år varit otillräckliga och större investeringar måste göras, bland annat i väg E22.

- Stångådalsbanan och Tjustbanan måste också rustas upp för att skapa en snabb och livskraftig järnvägsförbindelse från Kalmar till Linköping och från Västervik till Linköping. Denna satsning är av stor betydelse för hela länet, men framförallt väsentlig för utvecklingen i mellersta och norra Kalmar län.

– Det är också angelänget att öka förbindelserna från kusten med det småländska inlandet. Det måste finnas snabbare förbindelser mellan Kalmar och Växjö/Alvesta. Det är viktigt med bra kommunikationer mellan de två orterna nu när högskolan i Kalmar och universitetet i Växjö gått samman till Linneuniversitet. Tågtiderna mellan Kalmar och Växjö bör kortas till 45 minuter och resan Kalmar-Alvesta ska inte ta längre än en timme.

– En vanlig missuppfattning är ofta att problem med infrastruktur finns i norra Sverige. Men de bekymmer som finns i Norrlands inland finns tyvärr också i Kalmar län. Den dåliga infrastrukturen i Kalmar län förhindrar utveckling och tillväxt i en central del av landet, avslutar Anders Andersson.

tisdag 19 oktober 2010

Nordiska rådet nästa ....

Livet som riksdagsledamot rusar vidare. Igår var jag i hemlänet och besökte bl a Kalmar och Hultsfred. Idag var det tidig tisdagmorgon med start 05.15 och resa till Stockholm och en heldag i riksdagen. Snart är dagen slut. Ska bara hinna med några mail till och kolla av dom sista motionerna inför morgondagens möten.

Nedan finns ett pressmeddelande som beskriver lite av det som hänt idag och ett nytt utökat förtroende som jag fått under dagens riksdagsbeslut. I morgon efter lunch blir det första mötet med Nordiska rådets svenska delegation.


Pressmeddelande
2010-11-19

Nordiska Rådet är nästa steg för Anders Andersson.

Under tisdagen valde Riksdagen ledamöter till Nordiska Rådets svenska delegation. Av riksdagens 349 ledamöter är det 20 som utses att vara Sveriges företrädare i Nordiska Rådet. En av dessa är från och med idag riksdagsledamot Anders Andersson (KD) Järnforsen. Bland ledamöterna från Kalmar län är han den ende som tilldelats detta uppdrag.

- Jag känner mig hedrad av att tilldelas detta förtroende av mitt parti och riksdagen. För mig har alltid den nordiska gemenskapen och samverkan varit en del i mitt politiska engagemang. Som ungdomspolitiker deltog jag varje år i Ungdomens Nordiska Råd. Nu känns det som en stimulerande utmaning att också vara företrädare för Sverige och riksdagen i Nordiska Rådets möten och sessioner, säger Anders Andersson i en kommentar.

Nästa möte med Nordiska Rådet är i Reykjavik på Island och pågår under första veckan i november. Detta blir An-ders Anderssons debut som nordisk parlamentariker.

Information
Nordiska Rådet består av 87 medlemmar, valda av de nordiska parlamenten. I rådet ingår också reger-ingsrepresentanter utsedda av respektive lands- och självstyrelseområdes regering. Plenarförsamlingen håller ordinarie session minst en gång om året. Vid sessionerna deltar också företrädare för regeringarna.

söndag 17 oktober 2010

Invigning av ny fabrik i Järnforsen


Foto: Per Olof Stark VD Plannja och Lars Olofsson platschef Plannja Järnforsen.

Lördagen den 18 oktober var en stor dag i Järnforsen. Denna industriort mitt i Småland är känd för att ha många företag och en särskild förmåga att ta sig fram i både med och motgång. Under lördagen var det dags för stor invigning och öppet hus på Plannja Järnforsen. En stor satsning som visar på utveckling och framtidsplaneing. Hela fabriken var under lördagen öppen för allmänheten och visade de olika delarna av produktionen. Förutom visning och studiebesök på ett informativt sätt bjöds alla som kom på lunch och kaffe när man kom fram till den nya anläggningen.

Invigningen av nya fabriken inleddes med välkomsthälsning av Plannjas platschef Lars Olofsson och därefter ett ingivningstal av Plannjas VD Per Olof Stark.

Plannja Järnforsen har en intressant utveckling. Företaget Siba grundades redan 1923 och familjeföretaget som tillverkade takavvattningsprodukter förvärvades av Plannja 1991. Idag är det ca 150 anställda i Järnforsen varav ca 50 är nya arbetstillfällen i och med den nya anläggningen. De nybyggda produktions- och lagerlokalernna är på ca 12.000 m2 och utlastning sker under skärmtak som är 6.000 m2.

Plannja AB är ett av norra Europas ledande varumärken inom förädlade tunnplåtsprodukter för byggmarknaden. Koncernen som har ca 500 anställda omsätter närmare 140 miljoner euro.

tisdag 12 oktober 2010

Socialutskottet nästa ......

Pressmeddelande
Socialutskottet blir Anders Anderssons arbetsområde.

Under tisdagen valde Riksdagen ledamöter till alla utskott. För Anders Andersson (KD) Järnforsen blev det fortsatt arbete som ordinarie le-damot och gruppledare för Kristdemokraterna i socialutskottet.
- Jag är mer än nöjd med det förtroende som jag fått, att som ordinarie ledamot i socialutskottet få fortsätta det arbe-te jag inledde under mitt första år i riksdagen, säger Anders Andersson i en kommentar.

Socialutskottet handlägger alla frågor om hälso- och sjuk-vård, från primärvård till specialistsjukvård, psykiatrifrågor, tandvård, äldreomsorg, socialtjänstens olika insatser, funk-tionshinderfrågor, alkohol- och övriga drogfrågor samt folkhälsofrågor.
Det är en oerhörd bredd på de frågor som kommer upp i socialutskottet, vilket innebär stort ansvar och samtidigt möjligheter att påverka. Utskottsarbetet ger också en rad kontakter direkt med socialminister Göran Hägglund samt barn- och äldreminister Maria Larsson. Jag hoppas kunna göra ett bra jobb i socialutskottet som kan leda till ökad trygghet och valfrihet för de människor som är i behov av välfärdens stöd och hjälp, säger Anders Andersson (KD).

söndag 10 oktober 2010

Kristdendomen har en särställning

Bland regeringens första beslut denna nya mandatperiod finns ett som är av stor betydelse för kultur och skola.
Idag finns en redovisning i SvD.

Jag citerar från artikeln i Svenska Dagbladet.

Den framtida kursplanen i religionskunskap, som införs hösten 2011, klubbades av den nya regeringen i torsdags, och presenteras av Jan Björklund på en presskonferens på måndag.

SvD har redan nu läst dokumentet, där det framgår att utbildningsdepartementet på en rad punkter har skrivit om Skolverkets förslag och i stället lyfter fram kristendomens betydelse. Syftet med undervisningen ska bland annat vara att "ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar".

– Det är självklart att elever ska studera alla världsreligionerna, men det är lika självklart att kristendomen i svensk skola fortsatt ska ha en särställning. Det har varit den totalt dominerande religionen i vårt land, och påverkat vårt levnadssätt på ett helt annat sätt än till exempel hinduismen, säger Jan Björklund.

Han poängterar att ställningstagandet inte innebär en rangordning mellan olika religioner.

– Det handlar inte om att den kristna religionen är bättre än någon annan, utan det här beror på det enorma inflytande som just kristendomen har haft i vårt land, och fortfarande har i vår del av världen.

Jan Björklund ger ett exempel från klassrummet:

– På lågstadiet berättar man i december för barnen varför vi firar jul, alla traditioner kring det och hur det gick till i Betlehem. Vid påsk gör man samma sak. Att vi skulle ägna samma uppmärksamhet åt de buddhistiska helgerna, det är inte möjligt.

torsdag 7 oktober 2010

Ny gruppledare i riksdagsgruppen


Idag har vi haft gruppmöte där vi bl a fördelat uppdragen i riksdagens utskott. Stefan Attefall är nu statsråd och ny Civil- och bostadsminister. Det innebär att i vi också har fattat beslut om ny gruppledare och det blev inte helt oväntat Mats Odell. I gruppstyrelsen som i riksdagssammanhang heter förtroenderådet blev jag också invald som ledamot och en av fem ledamöter.

tisdag 5 oktober 2010

Regeringsförklaringen


Ett foto jag tog med min mobil under tiden som statsminister Fredrik Reinfeldt talade i riksdagen.

Idag har jag varit med om riksdagens högtidliga öppnande för första gången. En stark känsla. Kungens tal om kraft och vishet noterade jag särskilt. I regeringsdeklarationen finns det avsnitt jag gillar speciellt bra. Det är de som tar upp omsorg och sjukvårdsfrågor. Jobblinjen gäller men det är också ett tydligt besked om att välfärden är i centrum för regeringens arbete.
Hela regeringsförklaringen finns på regeringens hemsida.

Jag citerear de två sista avsnitten i regeringsförklaringen.

Vi ska ta fortsatt ansvar för Sveriges ekonomi. Vi ska ge fler människor chans att stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete. Fler företag ska starta, stanna och växa i Sverige. Vi vill se en skola där varje barn får chans att nå sin fulla potential. Sjukvården och omsorgen ska kännetecknas av tillgänglighet, kvalitet och valfrihet. Människor ska kunna känna trygghet från våld och brott.
Detta är det Sverige vi vill ska resa sig ur krisen. Ett starkare Sverige. Ett Sverige vi kan vara stolta över. Ett Sverige vi ska vara rädda om.

måndag 4 oktober 2010

Riksdagsgruppen - Kristdemokraterna


Gruppbild framför rikdagshuset. Kristdemokraternas riksdagsgrupp efter valet 2010. Foto: Mathias G Pettersson

Uppropet är avklarat. Och talman är vald. Per Westerberg fick 194 röster. Intressant är att även om alla SD-ledamöter röstat på dom rödgrönas kandidat Kent Härstedt så hade ändå Alliansens kandidat vunnit denna omröstning. Kent Härstedt fick 153 röster och om man till detta lägger 20 röster så blir det ändå inte mer än 173 samtidigt som 194 minus 20 röster blir 174. Så kan det bli, även om det nog fanns en annan tanke från dom som lanserade motkandidat. En socialdemokrat var bortrest och en vänsterpartist fanns inte i kammaren när det var dags att rösta.

Ett pressmeddelande skickades i helgen ut från vår ombudsman Åke Nilsson med lite information inför riksdagens öppnande. För kännedom lägger jag det också här på min blogg.

Pressmeddelande
2010-10-02

Anders Andersson (KD) tar plats i riksdagen. Med störst andel personkryss i ryggen.

På måndag den 4 oktober kl 11.00 sker uppropet för det kommande riksmötet som det heter när Sveriges riksdag samlas. Riksdagens högtidliga öppnande med regeringsförklaring och olika högtidligheter infaller på tisdag 14.00.

Nytt för i år är att den nordvästra länsdelen – Hultsfred och Vimmerby kommuner – har en egen ledamot bland de 349 när riksdagen öppnas. Anders Andersson (KD) Järnforsen, fick väljarnas stöd för att fortsätta som riksdagsledamot och är nu en av Kristdemokraternas 19 ledamöter. Det innebär att Kalmar län fortsätter att ha en kristdemokratisk röst i riksdagen. Riksdagsvalet i Kalmar län landade på 6,04 %.

Anders Andersson fick ett starkt stöd i riksdagsvalet. Det framgår av Valmyndighetens sammanställning. Av länets nio riksdagsledamöter överträffade ingen Anders Anderssons andel av personkryssen. Hela 13,29 procent av KD-väljarna kryssade Anders vilket är mer än vad övriga partiers toppkandidater lyckades med. (Närmast kom Anders Åkesson 11,3 % , Håkan Juholt 9,47 %, Jan R Andersson 5,41 % och Lena Hallengren 4,67 % av personkryssen).

- Det är med glädje som jag nu reser till Stockholm för att påbörja en ny mandatperiod som riksdagsledamot. Ett stort tack till alla väljare som gav Kristdemokraterna och mig sitt stöd i valet. Jag känner en ödmjukhet inför det arbete och de många beslut som ska fattas under kommande fyra år. Samtidigt gläds jag över att Alliansregeringen fick mandat att leda landet. Min övergripande målsättning är att arbeta för olika riksdagsbeslut som ger oss ett mänskligare Sverige. Vi behöver ett mjukare samhälle som kännetecknas av omsorg och valfrihet, säger Anders Andersson i en kommentar inför riksdagens öppnande.

Strax upprop

Om en knappt en timma är det upprop av ledamöter till Sveriges Riksdag. Det känns stort. Med ödmjukhet går jag nu upp till kammaren. Och en spänning finns i luften inför val av talman.

lördag 2 oktober 2010

Nya väljarkontakter .... Målilla marknad


Bild från Målilla marknad idag lördag och en del av dem som var med. Vi var hela åtta kristdemokrater som delade på jobbet, pratade med väljare och sålde lotter.

Veckan som gått har inneburit ett antal dagar i Stockholm och riksdagen. Efter att ha träffat landstingsgruppen i Borgholm åkte jag i måndags upp för att delta i riksdagsgruppens kick off på tisdagen. En bra samling. Men självklart hade det varit ännu bättre om vi varit fler än 19 riksdagsledamöter.
Efter att ha haft en del uppdrag i distriktet under onsdagen med bl a en mycket välbesökt samling för distriktsstyrelsen och vallledare på Villa Shalom i Oskarshamn var jag på torsdagen tillbaka i riksdagshuset och gjorde då mitt bästa för att fixa till mitt nya arbetsrum. Även fredagen innehöll en del möten i Stockholm.

Men nu kommmer jag till veckans höjdpunkt. Målilla marknad. Två veckor efter valet. Idag lördag den 2 oktober. Och vi är väl samlade som kristdemokrater från Hultsfreds kommun för att plocka upp partytält och allt vad som därtill hör, allt i syfte att möta väljare och allmänhet. Förutom samtal och synpunkter säljer vi lotter från vårt lokala lotteri med vinster från tre lokala matbutiker.

Jag fick många trevliga samtal. Och en hel del nyfikna frågor runt riksdagsarbetet. En del ville också ge till känna hur man röstat. Några av dem som kom fram uttalade sin uppskattning för att vi fanns på plats på marknaden också efter valet. Och en och annan viskade i mitt öra att dom noterat att vi kristdemokrater var anmärkningsvärt ensamma som politiskt parti på denna marknad.