lördag 19 mars 2011

Ändra regelverket i sjukförsäkringen.


Idag lördag har jag talat på kristdemokraternas distriktsstämma i Norrbotten. Den hölls på Kalix folkhögskola. Här var det vinter och snö. Härligt att träffa partivänner. Det är något speciellt med dessa stämmor där man möts och träffar gamla och nya vänner. Även i Norrbotten var det en god stämning samtidigt som jag fick många frågor. Och det är just avsikten med dessa besök, att ge chans till frågor och förhoppningsvis också svar.

I mitt anförande på stämman lyfte jag fram vikten av att se vad vi gjort och vad vi har på gång inom socialdepartementets ansvarasområde. Kristdemokraterna gör skillnad. Men allt för sällan sätter vi fokus på detta. Värdegrunden i äldreomsorgen som nu är lag från den 1 januari är uttryck för ett nytt synsätt. Äntligen finns detta markerat i beslut av regering och riksdag. Satsningen på de mest sjuka äldre och en resurs på hela 3,75 miljarder för denna viktiga reform är ett kvitto på att vi kan visa på resultat när vi vill förbättre för de patientgruppen som bäst behöver föräbättringar.
Tillgänglig sjukvård, säker sjukvård, valfri sjukvård och jämlik sjukvård är områden där vi påbörjat arbete och nått reslultat samtidigt som vi vill mer och därför också spänner bågen högre. Kristdemokraterna ska vara den tydliga sociala rösten inom Alliansen.

Nedan finns ytterligare en fråga som jag tog upp idag och som jag har ett pressmeddelande runt. Det gäller nödvändigheten av att ändra regelverket i sjukförsäkringen.

Radio Kalmar har under dagen gjort en intervju med med utifrån mitt anförande på stämman i Kalix.


Pressmeddelande
Stockholm den 19 mars 2011

Ändra regelverket i sjukförsäkringen – så att sjuka får sjukersättning!
- Den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha ett ordentligt skydd och den som kan arbeta ska få hjälp och stöd att komma tillbaka till arbete. Det är grunden i den nya sjukförsäkringen.

Det sa Anders Andersson, (KD), riksdagsledamot i socialutskottet när han talade på Kristdemokraternas distriktsstämma i Kalix på lördagen.

- Men reformen är långt ifrån fullkomlig och vi arbetar för att regelverket skyndsamt ses över och ändras där det krävs. Kristdemokraterna har därför tillsatt en arbetsgrupp som bland annat har föreslagit dessa fyra förändringar i sjukförsäkringssystemet som vi hoppa få de andra allianspartiernas stöd för:

1. I dag undantas vissa svårt sjuka från bestämmelsen att arbetsförmågan måste prövas mot hela arbetsmarknaden. Vi vill att fler ska kunna undantas från den regeln.

2. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör i dag olika bedömningar av arbetsförmågan. Det är inte acceptabelt. Bedömningar av personers arbetsförmåga måste vara samstämmiga.

3. Vi vill mjuka upp reglerna för förtidspension. I dag måste det slås fast att den som är sjuk aldrig kommer att kunna få ett arbete i framtiden. Istället vill vi att man ska kunna bedöma om det är sannolikt att den som är sjuk kommer att kunna jobba.

4. Den finns en grupp som har haft tidsbegränsad sjukersättning men saknat sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Även om de efter arbetslivsintroduktionen bedömts sakna arbetsförmåga har de inte kunnat få någon ersättning från sjukförsäkringen eftersom de saknar SGI. Vi tycker inte att det är rimligt och därför måste denna fråga lösas.

1 kommentar: