torsdag 1 mars 2012

Bemanning inom äldreomsorgen.

Idag torsdag har vi haft debatt i riksdagen om riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen.
Debatten kan den som vill se på riksdagens hemsida.

PRESSMEDDELANDE
2012-03-01

Individens behov ska styra bemanningen inom äldreomsorgen !


- De rapporter om brister och vanvård inom äldrevården som redovisats under det senaste året är ovärdiga ett välfärdsland. Det är helt oacceptabelt, oavsett om det är privat eller kommunalt drivna boenden, sade Anders Andersson, kristdemokratisk ledamot i socialutskottet, i riksdagsdebatten om äldrefrågor på torsdagen.

- För mig har gällt, gäller och kommer att gälla att jag vill se att vi formar stöd och hjälp utifrån den enskilde individens behov. Personligen har jag besökt olika former av äldreboenden vid ett stort antal tillfällen. Jag har vid varje sådant besök noterat att ingen av dem som bor och får sin omsorg på dessa boenden har exakt samma behov. Behoven varierar och är individuella.

- Poängen med det förslag till riksdagsbeslut som nu läggs fram är att vi alla partier i socialutskottet enligt slår fast att det är just utifrån dessa individuella behov vi vill forma riktlinjer för äldreomsorgens bemanning. Socialstyrelsen anser nu att det är möjligt att utfärda föreskrifter om omsorgen där den enskilda individens behov ska vara avgörande för bemanningen. Kommunen får då också möjlighet att använda detta som underlag i sin kvalitetsuppföljning. Tillsammans med värdegrundsarbetet och förstärkt kompetens inom äldreomsorgen kommer detta att utveckla kvaliteten och tryggheten för landets pensionärer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar