onsdag 11 november 2009

Patientsäkerhet - en självklarthet

Vi måste sätta fokus på att skapa en säker hälso- och sjukvård som inte ger ett antal patienter oönskade bieffekter, som till exempel vårdrelaterade infektioner.
Detta är synpunkter som jag framförde idag när jag deltog i det rundabordssamtal i riksdagen som Allianspartierna i socialutskottet inbjudit till. Rubriken för samtalet var En nollvision för vårdskador.

Patientsäkerhet inom sjukvården kommer bli en allt viktigare framtidsfråga. Ingen patient ska komma till skada i vården. Detta är den självklara utgångspunkten för all hälso- och sjukvård. Trots det drabbas runt 100.000 patienter varje år av vårdskador i vårt land och för så många som 3.000 patienter kan vårdskadan ha varit en bidragande dödsorsak. Sjukvården är riskfylld och komplex, men det får inte hindra att vi gör nya ansträngningar för att skapa en trygg och säker hälso- och sjukvård.

Jag är glad för det engagemang som finns inom SKL och det arbete som nu är igång i en rad landsting och regioner. Det är ett stort arbete som syftar till att förebygga det som hotar patientsäkerheten, en nationell satsning för ökad patientsäkerhet. Bland de områden som omfattas av denna satsning finns vårdrelaterade urinvägsinfektioner, postoperativa sårinfektioner, fallskador, trycksår, infektioner och läkemedelsfel i vårdens övergångar.

Att förebygga exempelvis vårdrelaterade infektioner och fallskador är självfallet, i första hand, en satsning för den enskilde patienten. Dock kan som en positiv synergieffekt stora ekonomiska belopp sparas in genom förebyggande arbete. Resurser som kan omvandlas till att bland annat korta vårdköerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar